Headlines News :
Home » » ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ

Written By Aye Minn on Wednesday, September 13, 2017 | 10:54 AM

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး
အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ
အမွတ္၊   ၇၅ /၂၀၁၇
၁၃၇၉ ခုနွစ္၊ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေက်ာ္ ၇ ရက္
( ၂၀၁၇ ခုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ   ၁၂  ရက္ )

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းျခင္း

၁။ ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ အစီရင္ခံစာနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္တို႔၏ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာပါ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ အတြက္“ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေရးေကာ္မတီ” ကို ေအာက္ပါ ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းလိုက္သည္-
(က) ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး
လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး
ဝန္ၾကီးဌာန ဥကၠ႒
( ခ) ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္
ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔  ပူးတဲြဥကၠ႒
( ဂ) ဒုတိယဝန္ၾကီး
နိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံရံုးဝန္ၾကီးဌာန ဒုတိယဥကၠ႒
(ဃ) အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ျပည္ထဲေရးဝန္ၾကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
( င) အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ျပန္ၾကားေရးဝန္ၾကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(စ) အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
သာသနာေရးနွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ၾကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
( ဆ) အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
စိုက္ပိ်ဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
( ဇ) အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ပို႔ေဆာင္ေရးနွင့္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ဈ) အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
အလုပ္သမား၊လူဝင္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ျပည္သူ႔အင္အား
ဝန္ၾကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
(ည) အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ပညာေရးဝန္ၾကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
( ဋ) အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
က်န္းမာေရးနွင့္အားကစားဝန္ၾကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
( ဌ) အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ၾကီးဌာန အဖြဲ႔ဝင္
( ဍ) ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္
စီမံေရးနွင့္ ဘ႑ာေရးဌာနၾကီး
နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး အဖြဲ႔ဝင္
(ဎ) ဒုတိယဝန္ၾကီး
နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာန အတြင္းေရးမွဴး
(ဏ) အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္
လူမႈဝန္ထမ္း၊ကယ္ဆယ္ေရးနွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ၾကီးဌာန တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး

၂။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
(က) ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္နွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္တို႔၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ ေျမျပင္အေျခအေနေပၚ မူတည္ျပီး အကိ်ဳးရိွမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
( ခ) တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ မတူကဲြျပားသည့္ လူမႈအသိုက္ အဝန္းမ်ားအၾကား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အတူတကြ ေနထိုင္နိုင္ေရးတို႔အတြက္ ဦးတည္ ၾကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။ 
( ဂ) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လံုျခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား အလ်င္အျမန္ ဖံြ႔ျဖိဳးလာေစေရးအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာ စီမံခ်က္ေရးဆဲြခ်မွတ္ျပီး ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဃ) တိုင္းရင္းသားေက်းရြာမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ေရးနွင့္ IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးတို႔ အတြက္ ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္။
( င) ေဒသခံျပည္သူမ်ားသည္ အျခားေဒသမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထြက္ခြာသြားျခင္းကို ကာကြယ္ တားဆီးနိုင္ရန္အတြက္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ေပၚထြန္းလာေစေရးနွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား တိုးတက္ ရရိွလာေစေရး သင့္ေလ်ာ္သည့္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည္။
( စ) အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈပေပ်ာက္ေရးနွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးကင္းစင္ေရးနယ္ေျမ ျဖစ္လာ ေစရန္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည္။
(ဆ) ျပည္တြင္း/ျပည္ပအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ေပးအပ္သည့္ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို နိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ေပးေသာ မူဝါဒနွင့္အညီ ခဲြေဝေပးေရး ၾကီးၾကပ္ရမည္။
(ဇ) ၁၉၈၂ ခုနွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံသား ဥပေဒအရ နိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳသင့္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ နိုင္ငံသားအခြင့္အေရး ရရိွေစေရး(National Verification Process) ကို အရိွန္အဟုန္ျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
(ဈ) ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိွ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား ၎တို႔၏ ကိုးကြယ္သည့္ ဘာသာ၊ လူမိ်ဳးနွင့္နိုင္ငံသား၊ က်ား/မဆိုင္ရာ ျဖစ္တည္မႈတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ခဲြျခားမႈ မျပဳဘဲ တူညီေသာ ပညာသင္ၾကားခြင့္ ရရိွေရးနွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမွင့္နိုင္ေရးတို႔ကို စီမံေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
(ည) ေကာ္မတီ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အေျခအေနမ်ားအေပၚ တိုးတက္မႈ အစီရင္ခံစာကို ျပည္သူမ်ားသို႔ ေလးလတစ္ၾကိမ္ ထုတ္ျပန္တင္ျပရမည္။

၃။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး ေကာ္မတီရံုး ကို သီးျခားဖြင့္လွစ္ထားရိွရမည္။ ေကာ္မတီ၏ ကုန္က်စရိတ္အဝဝကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုး၏ ရန္ပံုေငြမွ က်ခံသံုးစဲြရမည္။
၄။ ေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္စဥ္ လိုအပ္ေသာ လံုျခံဳေရးနွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို နိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးနွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔က ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည္။
၅။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္မ်ား၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားနွင့္စပ္လ်ဉ္း၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမျပင္အေျခအေနေပၚ မူတည္၍ အကိ်ဳးရိွစြာ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဖာ္ေဆာင္နိုင္ေရး အတြက္ လိုအပ္သည့္ အၾကံဉာဏ္မ်ား ရယူနိုင္ရန္ အၾကံေပးအဖြဲ႔ကို ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ပညာရွင္မ်ား၊ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ ကြ်မ္းက်င္သူမ်ား၊ အေတြ႔အၾကံဳရိွသူမ်ားနွင့္ ဖြဲ႔စည္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ဖြဲ႔စည္းသည့္ အမိန္႔အား သီးျခားထုတ္ျပန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

(ပံု) ထင္ေက်ာ္
နိုင္ငံေတာ္သမၼတ
ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္

Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template