Headlines News :
Home » » ဘြဲ႕ရအမ်ဳိးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္

ဘြဲ႕ရအမ်ဳိးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္

Written By Aye Minn on Friday, February 12, 2016 | 10:11 AM


ဘြဲ႕ရအမ်ဳိးသမီး ဗိုလ္ေလာင္းမ်ားအလိုရွိသည္
************************************************
၁။ ေလွ်ာက္ထားသူသည္-
(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံသား အိမ္ေထာင္မရွိဖူးသူ (အပ်ဳိ) ျဖစ္ရမည္။
(ခ) အနည္းဆံုး အရပ္(၅)ေပ(၃)လက္မႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေပါင္(၁၀၀)ထက္မနည္းရ၊ ေပါင္(၁၃၀)ထက္ မေက်ာ္ရ။
(ဂ) မ်က္မွန္တပ္ဆင္ထားသူမျဖစ္ေစရ။
(ဃ) တကၠသိုလ္တစ္ခုခုမွ ေအာက္ပါဘြဲ႕ရရွိသူမ်ား ျဖစ္ရမည္-
(၁) ၀ိဇၨာဘြဲ႕မ်ား (ျမန္မာစာ၊ အဂၤလိပ္စာ၊ ပထ၀ီ၀င္၊ သမိုင္း၊ စိတ္ပညာ၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္သုတပညာ၊ သတင္းအတတ္ပညာ၊ လုပ္ငန္းသံုးအဂၤလိပ္စာ)။
(၂) သိပၸံဘြဲ႕မ်ား (ဓာတုေဗဒ၊ ႐ူပေဗဒ၊ သခၤ်ာ၊ သတၱေဗဒ၊ ႐ုကၡေဗဒ၊ အဏုဇီ၀ေဗဒ၊ ဇီ၀ဓာတုေဗဒ၊ ဇီ၀နည္းပညာ၊ စာရင္းအင္း၊ ကုန္ထုတ္ဓာတုေဗဒ၊ အဏၰ၀ါသိပၸံ၊ မိုးေလ၀သ၊ ဇလေဗဒ)။
(၃) ဥပေဒဘြဲ႕
(၄) ႏိုင္ငံျခားဘာသာဘြဲ႕မ်ား ၀ိဇၨာဘြဲ႕(တ႐ုတ္၊ အဂၤလိပ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ႐ုရွား၊ ထိုင္း)။
(၅) အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာဆိုင္ရာဘြဲ႕မ်ား ၀ိဇၨာဘြဲ႕(ဂီတ၊ သဘင္၊ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ျပဇာတ္)။
(၆) စီးပြားေရးဆိုင္ရာဘြဲ႕မ်ား ၀ိဇၨာဘြဲ႕(ေဘာဂေဗဒ၊ စာရင္းအင္းပညာ၊ ၀ါဏိဇၨ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈပညာ၊ ျပည္သူ႔ေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ)။
(၇) ကြန္ပ်ဴတာဆိုင္ရာဘြဲ႕မ်ား (ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံ၊ ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာ)။
(၈) စိုက္ပ်ဳိးေရးသိပၸံပညာဘြဲ႕
( င ) ဘြဲ႕လက္မွတ္ (မူရင္း) ႏွင့္ ဘြဲ႕ရအမွတ္စာရင္း တင္ျပႏိုင္ရမည္။
(စ) မဟာဘြဲ႕တက္ေရာက္ရန္ အဆင့္မီသူ ဦးစားေပးမည္။ မဟာဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားလည္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
(ဆ) ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ထက္ မေက်ာ္လြန္ေစရ။ မဟာဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ား အေနျဖင့္ ၂၇ ႏွစ္ထိလည္းေကာင္း၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားအေနျဖင့္ ၃၀ ႏွစ္ထိလည္းေကာင္း ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
(ဇ) ဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း တက္ေရာက္ေအာင္ျမင္ၿပီးပါက ဒုတိယဗိုလ္အဆင့္ စတင္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရမည္။ မဟာဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူ၊ ပါရဂူဘြဲ႕ရရွိၿပီးသူမ်ားသည္ ဗိုလ္အဆင့္ စတင္ခန္႔အပ္ျခင္းခံရမည္။
( စ် ) တပ္မေတာ္မွေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ စနစ္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ ျဖစ္ရမည္။
၂။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို မိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ အခမဲ့ ရယူႏိုင္သည္။
၃။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္အတူ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္ေၾကာင္း သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ၿမိဳ႕နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ စခန္း တစ္ခုခုမွ ေထာက္ခံစာ(မူရင္း)၊ ပတ္စ္ပို႔အရြယ္ ဓာတ္ပံု ၃ ပံုႏွင့္ တပ္မေတာ္ေဆးရံု/ျပည္သူ႔ေဆးရံုတို႔မွ ပဏာမ ေဆးစစ္ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ ပူးတြဲတင္ျပရမည္။
၄။ အစိုးရ၀န္ထမ္းျဖစ္ပါက သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါရွိရမည္။
၅။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ထုတ္ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူရရွိေသာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္ စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ံုး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)သို႔ ေပးပို႔ၾကရမည္။
၆။ သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ျပည့္စံုၿပီး အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ေလွ်ာက္လႊာရွင္မ်ားသာ တပ္မေတာ္ဗိုလ္ေရြးအဖြဲ႕တြင္ ၀င္ေရာက္အစစ္ေဆးခံရမည္။ အစစ္ေဆးခံရန္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ အခ်ိန္မီေပးပို႔သြားမည္။
၇။ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား တိက်ျပည့္စံုစြာ ေရးသားေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား၊ မမွန္မကန္ ျဖည့္စြက္ေရးသားေဖာ္ျပေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္မီ မေရာက္ရွိေသာ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ မဟုတ္ပါ။ မိမိတို႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္သြင္းသည့္ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသည္ / မခံရသည္ကို သြားေရာက္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္သည္။

စစ္ရာထူးခန္႔ခ်ဳပ္႐ံုး
ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး(ၾကည္း)
=====================================
ဘြဲ႔ရအမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္း၀င္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ ပတ္သက္၍
စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည့္ဖုန္းနံပါတ္မ်ား

၁။ ဘြဲ႔ရအမ်ိဳးသမီးဗိုလ္ေလာင္းသင္တန္းအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၀ ရက္ေန႔မွ စ၍ အခမဲ့ထုတ္ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ေအာက္ပါ တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မ်ား၏ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားသို႔ စံုစမ္းေမးျမန္းႏိုင္သည္-

(က) ေနျပည္ေတာ္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၂-၃၀၀၈၀/၃၀၀၁၂
(ခ ) ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၃-၄၀၀၃၅/၄၀၀၃၆
(ဂ ) အေရွ့ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၃-၃၆၀၃၅/၃၆၀၄၁
(ဃ) အေရွ့ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၄-၃၂၀၆၈/၃၂၀၇၀
(င ) အေရွ့အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၄-၃၈၆၂၅/၃၈၆၇၇
(စ ) ႀတိဂံေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၄-၃၃၁၀၆/၃၃၀၅၃
(ဆ) အေရွ့ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၇-၃၀၀၅၂/၃၀၀၃၀
(ဇ ) ကမ္းရိုးတန္းေဒသတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၇-၄၀၀၃၃/၄၀၀၆၇
(စ် ) ရန္ကုန္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၁-၂၅၉၅၁/၂၅၉၃၇
(ည) အေနာက္ေတာင္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၁-၂၁၀၄၉/၂၁၀၅၁
(ဋ ) အေနာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၂-၃၃၀၁၃/၃၃၀၀၄
(ဌ ) အေနာက္ေျမာက္တိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၃-၃၂၃၃၁/၃၂၃၃၄
(ဍ ) အလယ္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၃-၃၃၀၇၁/၃၃၀၈၀
(ဎ ) ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ ၀၃၂-၃၃၁၅၃/၃၃၁၅၇

၂။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက ေအာက္ပါ Link တြင္ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာ ႏိုင္ပါသည္-
(က) https://www.facebook.com/Cincds/posts/892432434210956

 တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (Facebook)

Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template