Headlines News :
Home » » လက္ရိွအစုိးရ လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ၊ ခ႐ုိနီ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ေျမယာမ်ား သိမ္းယူကာ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္ျခင္း၊ ေရႊတူးျခင္း၊ လယ္ေျမမ်ားကို အကြက္႐ုိက္၍ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တစ္္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပ

လက္ရိွအစုိးရ လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ ကုမၸဏီ၊ ခ႐ုိနီ ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္အဖြဲ႕ ပူးေပါင္းၿပီး ေျမယာမ်ား သိမ္းယူကာ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္ျခင္း၊ ေရႊတူးျခင္း၊ လယ္ေျမမ်ားကို အကြက္႐ုိက္၍ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း အစီရင္ခံစာ တစ္္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပ

Written By Aye Minn on Wednesday, December 23, 2015 | 2:02 PM

လက္ရိွ အစုိးရ လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ၊ ခ႐ိုနီကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕တုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေျမယာမ်ား သိမ္းယူကာ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္ျခင္း၊ ေရႊတူးျခင္း၊ လယ္ေျမမ်ားအား အကြက္၍ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္ အႏွစ္ခ်ဳပ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္ အစုိးရသစ္ လက္ထက္၌ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိစည္း႐ုံးခြင့္ ရလာသည္ႏွင့္အမွ် ေျမယာသိမ္းယူမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရမွ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ လယ္ယာေျမဥပေဒ၊ ေျမလြတ္ေျမလပ္ေျမ႐ုိင္း ဥပေဒအရ လယ္ယာေျမမ်ားအား ေရာင္းခ်ခြင့္၊ ေပါင္ႏွံခြင့္၊ သီးစားခ်ပုိင္ခြင့္ စသည့္ အခြင့္အေရးမ်ား ရရွိလာခဲ့ေသာ္လည္း၊ အဆုိပါ ဥပေဒသည္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကုိ အျပည့္အ၀ အကာအကြယ္ေပးရန္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥပမာ အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အႏွံ႔အျပားတြင္ ပုံစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ေျမသိမ္းမႈမ်ားကုိ ေတြ႕ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားအရ ေျမယာသိမ္းမႈမ်ားကုိ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ကရင္ စသည့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ သာမက မေကြး၊ မႏၲေလး၊ စစ္ကုိင္း၊ ပဲခူး၊ တနသၤာရီစသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ပါ ေတြ႕ရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစီရင္ခံစာတြင္ ပန္းႏွမ္း၊ ၀ါ၊ ၾကက္ဆူ စသည့္ သီးႏွံမ်ား စုိက္ပ်ဳိးရန္ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ေျမယာမ်ား သိမ္းယူျခင္းကုိ ရွမ္းျပည္နယ္ ဟုိပုန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဆီဆုိင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အစုိးရစစ္တပ္မွ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳနယ္တြင္ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕ႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သူမ်ားမွ ရြာငံၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရႊသံလြင္ကုမၸဏီ၊ မေကြးတုိင္း၊ မင္းဘူး၊ စလင္း၊ ပြင့္ျဖဴ  စသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ဒဂုန္အင္တာေနရွင္နယ္၊ ထူးထရိန္းဒင္း စသည့္ အစုိးရႏွင့္ နီးစပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ား၊ မႏၲေလးတုိင္း ၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ သန္းေဇာ္ေရႊကုမၸဏီႏွင့္ ဦးပုိင္ကုမၸဏီ၊ ပဲခူးတုိင္း၊ အုတ္ဖုိၿမိဳ႕နယ္တုိ႔တြင္ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ နီးစပ္ေသာ သူမ်ားမွ ေျမသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအျပင္ မိတီၳလာၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ေလတပ္ ေနရာခ်ထားမႈမ်ား၊ စစ္တန္းလ်ားမ်ား၊ လမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္ရန္ ေျမသိမ္းယူမႈမ်ားႏွင့္ မေကြးတုိင္း ေပါက္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္႐ုံေျမေနရာအတြက္ ေျမသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဆက္လက္ၿပီး မေကြးၿမိဳ႕ အနီးတြင္ ေလဆိပ္၊ ေဆးတကၠသုိလ္၊ က်န္းမာေရး တကၠသိုလ္၊ စသည္တုိ႔ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမဧကေပါင္းမ်ားစြာ သိမ္းယူခဲ့ေသာ္လည္း အျပည့္အ၀ အသုံးခ်ႏုိင္ခဲ့ျခင္း မရွိဘဲ ယာဧကမ်ားစြာ အလဟ ႆ ပ်က္စီးေနေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း ကြတ္ခုိင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီႏွင့္ ခ႐ုိနီကုမၸဏီမ်ားမွ ျပည္သူ႔စစ္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ေျမမ်ားကုိသိမ္းယူကာ တရားမ၀င္ သစ္ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေရႊတူးျခင္း၊ လယ္ေျမမ်ားအား အကြက္႐ုိက္၍ ေရာင္းခ်ျခင္း စသည္တုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ေညာင္ေရႊၿမိဳ႕နယ္ အင္းေလးေဒသ ပတ္၀န္းက်င္တြင္လည္း ဘီလူးေခ်ာင္း အထက္ပုိင္း ေရအားလွ်ပ္စစ္ စီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ ေျမသိမ္းယူျခင္း၊ ဟိုတယ္ဇုန္ ေဆာက္လုပ္ရန္ ေျမသိမ္းယူျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား နစ္နာလ်က္ရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ အီတာလ်ံထုိင္း ကုမၸဏီႏွင့္ မက္စ္ျမန္မာ ကုမၸဏီတုိ႔မွ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ တည္ေထာင္ရန္ဟု အေၾကာင္းျပကာ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ လယ္ေျမမ်ားကုိ သိမ္းယူျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
Writer: 
ဆန္းထူးေအာင္ EMG
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template