Headlines News :
Home » » သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္က အေျခအေနေပးလွ်င္ သမၼတ ဒုတိယသက္တမ္း ထမ္းေဆာင္လိုဟု ဆိုလာျပန္

သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္က အေျခအေနေပးလွ်င္ သမၼတ ဒုတိယသက္တမ္း ထမ္းေဆာင္လိုဟု ဆိုလာျပန္

Written By Aye Minn on Thursday, July 30, 2015 | 11:22 PM သမၼတဦးသိန္းစိန္သည္ နို၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲ အလြန္တြင္လည္း လက္ရွိ သမၼတ သက္တမ္း ကုန္လြန္သည္အထိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ား ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေျပာၾကားျပီး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရး ရပ္တန္႔ေနသည္ဆိုသည့္ ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

Nikkei Asian ႏွင့္ ဇူလိုင္ ၂၉ ရက္ေန႔ကျပဳလုပ္ေသာ အင္တာဗ်ဳးတြင္ ဦးသိန္းစိန္က ဒုတိယ သမၼတ သက္တမ္းကို ထမ္းေဆာင္လိုသည္ဟု ဆိုခဲ့ရာ လက္ရွိသက္တမ္းကုန္လွ်င္ အနားယူမည္ဆိုေသာ အေစာပိုင္း ေျပာဆိုမႈသည္ ေျပာင္းလဲသြားျပီျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ဒုတိယ သမၼတ သက္တမ္း ထမ္းေဆာင္ရန္မွာ နိုင္ငံေရး အေျခအေနႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆႏၵေပၚတြင္ မူတည္သည္ဟု ဆိုသည္။

လက္ရွိသက္တမ္း၏ ေနာက္ဆံုးအဆင့္တြင္ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားမွ တနိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို နို၀င္ဘာေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးနိုင္မည္ဟု ၎က ေလးေလးနက္နက္ ယံုၾကည္ေနပံုရသည္။ ထို႔ျပင္ အိမ္းနီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ားနွင့္ ရင္နွီးခ်စ္ခင္မႈ ပိုမိုခိုင္မာေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးက႑ အထူးသျဖင့္ အေသစားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းတင္ပို႔သည့္နိုင္ငံအျဖစ္မွ ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္နိုင္သည့္နိုင္ငံျဖစ္ေရး ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္မည္ဟုလည္း ဆိုသည္။

“ဒီမိုကေရစီျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရပ္တန္႔ေနတယ္ဆိုတာကို ကြ်န္ေတာ္ သေဘာမတူဘူး”ဟု ေနျပည္ေတာ္ သမၼတအိမ္ေတာ္ရာတြင္ ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။ ယခုအစိုးရသက္တမ္းအေစာပိုင္းက လုပ္ေဆာင္မည္ဟုဆိုခဲ့ေသာ ဆင္းရဲမႈေလ်ာ့က်ေရးႏွင့္ ၀င္ေငြတိုးတက္ရရွိေရး ကိစၥရပ္မ်ား မေအာင္ျမင္ေသးသည္ကို အသိအမွတ္ျပဳေသာ္လည္း နိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္လဲမႈတြင္ လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ျပနိုင္သည့္ ရလဒ္မ်ား ရရွိခဲ့သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

၎တို႔ထဲတြင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား တိုက္ပြဲမ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းသြားျခင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမွရရွိလာသည့္ နိုင္ငံေရးႏွင့္လံုျခံဳေရးပိုင္း တိုးတက္လာမႈအျပင္ နိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအခ်ဳိ႕ပင္ပါ၀င္ေသာ နိုင္ငံေရးပါတီသစ္ ၈၀ ခန္႔ ထြက္ေပၚလာျခင္းတို႔ျဖစ္သည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

“အသိသာဆံုးေအာင္ျမင္မႈကေတာ့ ေသြးထြက္သံယိုမျဖစ္ဘဲ စစ္အစိုးရကေန ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းက် ေရြးေကာက္ခံအစိုးရအျဖစ္ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေျပာင္းလဲလိုက္နိုင္ျခင္းပါပဲ။ ဒါကေတာ့ ျမန္မာ့သမိုင္းမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕မွတ္တမ္းအေမြအႏွစ္ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္”ဟု ဦးသိန္းစိန္က ေျပာသည္။

သက္တမ္းအားျဖင့္ ၈ လသာက်န္ေတာ့သည့္အခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရးက႑၌ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး အာေကာင္းလာေစးေရး ပိုမို လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္မီးအလံုအေလာက္ရရွိေရးႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းတြင္ အသိပညာပိုမိုတိုးပြားလာေရးစသည့္ အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေရးကို အေလးထားေဆာင္ရြက္မည္ဟု ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။ ၎ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ျပည္ပအကူအညီ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

“လိုအပ္တဲ့အပိုင္းေတြကို ဖာေထးနိုင္ဖို႔ ဂ်ပန္လိုနိုင္ငံေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ အတူတကြ လုပ္ကိုင္ေတပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ ပထမအဆင့္ျပီးေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ေဒၚလာ ဘီလီယံမ်ားစြာကုန္က်ခံေဆာက္လုပ္သည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္၊ ထိုင္း-ျမန္မာတို႔ႏွင့္အတူ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ ထား၀ယ္စီးပြားေရးဇုန္၊ နိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းတို႔အပါအ၀င္ အျခားစီမံကိန္းၾကီးမ်ားတြင္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၏ အကူအညီႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ စီးပြားေရးသီးသန္႔ လက္တြဲမႈမ်ားအျပင္ ျမန္မာသည္ နိုင္ငံတကာရပ္၀န္းႏွင့္ ႏွီးေႏွာဆက္ဆံလိုေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ တရုတ္နိုင္ငံသည္ ျမန္မာ၏မိတ္ေဆြေကာင္းျဖစ္၍ နိုင္ငံတြင္းအမ်ားဆံုးရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံသည့္နိုင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း အေမရိကန္ႏွင့္ဆက္ဆံေရးသည္လည္း အခ်ဳိ႕ေသာ ရင္ႏွီးျမွပ္ႏွံမႈၾကီးမ်ား ၀င္လာရန္ လက္တြန္႔ေနၾကလင့္ကစား သိသာစြာ ေႏြးေထြးမႈရွိလာသည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

“စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔ထားတာေတြ အလံုးစံုမဟုတ္ေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးထားတယ္။ သမၼတ အိုဘာမားအစိုးရက ျမန္မာနိုင္ငံအေပၚ ခ်ည္းကပ္မႈပံုစံသစ္နဲ႔ ျပန္လည္ထိေတြ႔ဆက္ဆံေရး မူ၀ါဒေၾကာင့္ ႏွစ္နိုင္ငံ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္လာပါတယ္”ဟု ဦးသိန္းစိန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template