Headlines News :
Home » » စံနမူနာယူရန္ပဲ လိုသည္

စံနမူနာယူရန္ပဲ လိုသည္

Written By Aye Minn on Wednesday, June 10, 2015 | 5:16 PM

စံနမူနာယူရန္ပဲ လိုသည္

သတ္မွတ္အခ်ိန္ကာလထက္ေစာၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳမႈသည္ အျမင့္မားဆံုး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိဖြယ္ရွိသည္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ပါ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ အစိမ္းေရာင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းက တ႐ုတ္အစိုးရ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ာအား ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာၿပီး ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက တ႐ုတ္၏ ေက်ာက္မီးေသြးအသံုးျပဳမႈမွာ သိသာစြာ က်ဆင္းလာသည္ဟု ေရးသားေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳမႈ အျမင့္မားဆံုး အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိသည္ဟုဆိုျခင္းမွာ ယင္းအေျခအေနသည္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္ကာ ထို႔ထက္ ပိုမိုသံုးစြဲရန္ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ကာလတူႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္လွ်င္ ယခု ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ပထမေလးလပတ္တြင္ တ႐ုတ္၏ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳမႈသည္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္းနီးပါး က်ဆင္းသြားသည္ ဆိုသည္။ ၿမိဳ႕ျပဆိုင္ရာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈအဆင့္ကို သိသာစြာေလွ်ာ့ခ်မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားျခင္းျဖင့္ တ႐ုတ္တို႔သည္ ရာသီဥတုႏွင့္ ျပန္ျပည့္ၿမဲစြမ္းအင္ဆိုင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈႀကီးတစ္ရပ္ကို တပ္လွန္႔ျပသလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိလွ်ပ္စစ္သံုးစြဲမႈ က႑တြင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္မွ ၇၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မွ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးမွ သုံးရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ သံုးစြဲလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ျဖင့္ သံုးစြဲမႈပမာဏ အျမင့္ဆံုးျဖစ္ေနသည္။ လူဦးေရျဖင့္ တြက္ခ်က္ပါက လူဦးေရ ၅၁ သန္းတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၉ ဒသမ ၆ သန္းေက်ာ္ရွိကာ အိမ္ေထာင္စု ၆ သန္းေက်ာ္မွာ လွ်ပ္စစ္မီး မရရွိေသးဟု ဆိုသည္။ လက္ရွိတြင္ လူဦးေရ ၂၄ သန္းေက်ာ္အတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား မဂၢါ၀ပ္ ၄၀၀၀ မွ ၅၀၀၀ ခန္႔ ထပ္မံလုိအပ္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေရအား၊ ေက်ာက္မီးေသြးတို႔မွ ထြက္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထုတ္လုပ္မႈကို လက္ခံရန္လိုသည္ဟု လွ်ပ္စစ္စြမ္းအား၀န္ႀကီးက ေျပာသည္ ဆိုသည္။

ေရအားလွ်ပ္စစ္ကိုေတာ့ ခဏထားဦး။ သက္ဆိုင္ရာ ျမန္မာအာဏာပိုင္ထံမွ ရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ လက္ရွိ အဆိုျပဳလႊာတင္ထားသည့္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံု စီမံကိန္း ၁၁ ခုရွိေၾကာင္း သိရသည္။  အကယ္၍သာ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုမ်ား လည္ပတ္ခြင့္ရပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ အနီးရွိ ေဒသခံမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို မ်ားစြာထိခိုက္ႏုိင္ရာ ယင္းစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္ခဲ့သည္။

အထက္ပါအတိုင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔ အသီးသီး၏ ဦးတည္ခ်က္လားရာကို ၾကည့္ပါက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုတည္းကို စဥ္းစားလွ်င္ပင္ လံုး၀ဆန္႔က်င္ေနသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သမၼတႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ သမၼတတို႔က ၿပီးခဲ့သည့္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ထုတ္လႊတ္မႈဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္ ဆိုသည္။ 

၎သေဘာတူစာခ်ဳပ္၌ တ႐ုတ္အစုိးရက ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳျခင္းကို ပိတ္ပင္ကန္႔သတ္မည္ဟု ဆိုသည္။ တ႐ုတ္တို႔၏ စီမံကိန္းေရးဆြဲထားခ်က္အရ ၎တို႔၏ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအေပၚမွီၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးလာလွ်င္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာသလို ရာသီဥတုဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား ႀကီးႀကီးမားမား ျပဳလုပ္မည္ဟု ပါရွိေၾကာင္း အကဲခတ္ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။ ေလထုအရည္အေသြး ျမႇင့္တင္မႈႏွင့္ ေက်ာက္မီးေသြးအသံုးျပဳမႈအား အဆံုးသတ္ရန္ ကိစၥတို႔ကို တ႐ုတ္တို႔က အရွိန္ျမႇင့္တင္ ေဖာ္ေဆာင္ေနၿပီဟု ထင္ျမင္ေၾကာင္း ႐ိုက္တာသတင္းဌာနကလည္း သတင္းေပးပို႔ ေရးသားခဲ့သည္။

အေမရိကန္ တိုးတက္ေရး ဗဟိုဌာန၏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ မူ၀ါဒေရးရာ ဒါ႐ိုက္တာျဖစ္သူ မယ္လနီဟတ္ (Melanie Hart) သည္ ယခုတ႐ုတ္အစိုးရ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအား သတိျဖင့္ သံုးသပ္ရန္ လိုဦးမည္ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အျခားေလ့လာ သံုးသပ္သူမ်ားက ဤကိန္းဂဏန္းမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္မႈ ပိုထားႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ တ႐ုတ္၏ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး ေက်ာက္မီးေသြးတန္ခ်ိန္ အေရအတြက္ကို ေလ့လာျခင္းျဖင့္ သူတို႔သည္ ေဟာင္းအိုေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားအား ပိတ္သိမ္းပစ္ရန္ တရား၀င္ စီမံကိန္းခ်မွတ္ထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိႏိုင္သည္ဆိုသည္။ တ႐ုတ္ျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ အေနျဖင့္လည္း ေဟာင္းအို၍ ေခတ္ေနာက္က်ေနၿပီျဖစ္သည့္ အဆိုပါ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တိုးတက္မႈ မေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေတာ့ဟု ရာႏႈန္းျပည့္ ယံုၾကည္ေန႐ံုသာမက ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အလြန္အကြၽံ ျဖစ္ေစသည္ဟုလည္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားသည္။ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားတြင္ ႏ်ဴကလီးယား၊ ေရအား၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ဆိုလာ၊ ေလ စသည့္ ကာဗြန္လြတ္ နည္းစနစ္အမ်ားအျပား ရွိေနရာ ယင္းတို႔ျဖင့္ အစားထိုး ထုတ္လုပ္ႏိုင္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ ေလစြမ္းအင္ အသံုးျပဳမႈသည္ အျမင့္မားဆံုးျဖစ္သည္ ဆိုသည္။

ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ စီးပြားေရးခြၽတ္ျခံဳက်မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ စရိတ္စကႀကီးမားသည့္ ေလတာဘိုင္မ်ား ၀ယ္ယူတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္မွာ အံ႔ၾသဖြယ္မဟုတ္ေပ။

ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနျဖင့္မူ အာဏာပိုင္တို႔က ေက်ာက္မီးေသြးသံုးစက္႐ံုမ်ား တည္ေဆာက္ရန္ကိုသာ တြန္းအားေပးေနၾကသည္။ လူေနသိပ္သည္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၌လည္း သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၆၅၀ မွ ၁၂၀၀ အတြင္းကို လည္းေကာင္း၊ ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၅၀၀ စက္႐ံုကို လည္းေကာင္း၊ ထန္းတပင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၂၇၀ စက္႐ံုကို လည္းေကာင္း၊ ကြမ္းျခံကုန္းတြင္ မဂၢါ၀ပ္ ၃၀၀ စက္႐ံုကို လည္းေကာင္း ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ုံမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားခ်က္ရွိသည္ ဆိုသည္။ ၎စက္႐ံုမ်ားမွထြက္မည့္ ဆာလ္ဖာဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႕သည္ လူ႔က်န္းမာေရးအား ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ေစႏိုင္သျဖင့္ မိမိ၏က်န္းမာေရး ထိခိုက္ရသကဲ့သို႔ ကိုယ္ခ်င္းစာနာၿပီး စဥ္းစားဆံုးျဖတ္ရန္ လိုေပသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္မီးကို တစ္ယူနစ္ က်ပ္ ၁၇၀ ခန္႔ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တနသၤာရီတိုင္း ေမာေတာင္ေဒသအတြက္ ျပန္လည္၀ယ္ယူမည့္ ကိစၥတစ္ခုကို ၾကားသိလိုက္ရစဥ္ ဓမၼတရား အားမထုတ္ရဘဲ တရားရလုနီးနီး ျဖစ္ခဲ့ျပန္သည္။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ေသာ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပမာဏ အမ်ားအျပားကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ အကုန္နီးပါး ကိုယ္က်ဳိးရွာေရာင္းခ်ၿပီးမွ သူတစ္ပါးထံမွ ျပန္၀ယ္ယူရသည့္ အေျခအေနသို႔ ဆိုက္ေရာက္ျခင္းမွာ အဂတိလိုက္စားမႈ ပိုမိုႀကီးထြားလာေသာျဖစ္စဥ္ကို ဖံုးထားရာမွ ထင္ထင္ရွားရွား လွစ္ဟေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ သန္႔ရွင္းေသာ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္မႈ နည္းပညာေနာက္သို႔ ျမန္ဆန္စြာ လိုက္ပါေဖာ္ေဆာင္ေနသည္ႏွင့္အမွ် ဆိုလာစြမ္းအင္ကို အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ မ်ားစြာပိုမို ထုတ္လုပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံတြင္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈျပႆနာအား ေျဖရွင္းရန္အတြက္ ေက်ာက္မီးေသြးစက္႐ံုရာေပါင္း မ်ားစြာကိုလည္း ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသို႔ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတံု႔ေႏွးလာမႈသည္ အေၾကာင္းရင္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ဖြယ္ရွိသည္ ဟုဆိုသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ စီးပြားတိုးတက္မႈ ခုနစ္ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေႏွးေကြးေနသည္ဆိုသည္။ ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္ စီးပြားေရး ျပန္လည္ဦးေမာ့လာမည္ဟု ခန္႔မွန္းရေသာ္လည္း ၎၏ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳမႈမွာမူ လမ္းေၾကာင္းေဟာင္းသို႔ ျပန္လွည့္သြားမည္ မဟုတ္ေတာ့ေၾကာင္း အကဲခတ္သူတို႔က ဆိုသည္။

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ ေက်ာက္မီးေသြး အသံုးျပဳမႈ ေဖာ္ေဆာင္ျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ကို စံနမူနာယူရန္ပဲ လိုသည္။

တကၠသိုလ္မိုးဝါ Eleven Media Group
Share this article :

တစ္ပတ္အတြင္းသတင္းဒိုင္ယာရီ

email တြင္ဖတ္ရန္ သင္႔ Mail ကို႐ိုက္ထည္႔ပါ

Zawgyi Unicode Font

Download

Total Pageviews

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ဆန္းခ်ီ အ-မ-က ျမတ္ဆရာပူေဇာ္ပြဲ

Mandalay FM Live Radio


Mandalay FM Live Radio


လြင္႔ေမာင္ေမာင္၏ ဒိုင္ယာရီ စာမ်က္ႏွာမ်ား

Followers

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Proudly powered by Blogger
Copyright © 2011. Lwintmgmg Daily News - All Rights Reserved
Template Design by Creating Website Published by Mas Template